Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné a doručovanie periodickej tlače

 

1. Základné ustanovenia a pojmy

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre doručovanie periodickej tlače (ďalej len „všeobecné podmienky“) spoločnosťou SOFIAN s.r.o., upravujú právny vzťah medzi predplatiteľom a poskytovateľom predplatného a doručovania periodickej tlače – spoločnosťou SOFIAN s.r.o.

1.2. Poskytovateľ predplatného a doručovania – spoločnosť SOFIAN s.r.o., so sídlom Vajnorská 94, 831 04 Bratislava.

1.3. Vydavateľ – SOFIAN s.r.o., so sídlom Vajnorská 94, 831 04 Bratislava, inštitúcia zabezpečujúca vydávanie a publikáciu periodickej tlače

1.4. Predplatiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom spoločnosti SOFIAN s.r.o., objedná a predplatí periodickú tlač a jej doručovanie.

1.5. Doručovateľ – HENRIETTA – direct marketing s. r. o.

1.6. Doručovateľská sieť – databáza interných adries spoločnosti SOFIAN s.r.o. a distribučnej spoločnosti HENRIETTA – direct marketing s. r. o.

1.7. Doručovanie – služba doručovania periodickej tlače na miesto doručovania počas celého predplatiteľského obdobia.

1.8. Predplatné – vopred objednaná a zaplatená periodická tlač na dané predplatiteľské obdobie, za cenu rovnajúcu sa sume násobku spotrebiteľskej ceny za periodickú tlač za predplatiteľské obdobie vrátane DPH (cena x počet čísiel vydaní) ku ktorej sa pripočíta poštovné a balné podľa platných taríf Slovenskej pošty a. s. a distribučnej spoločnosti HENRIETTA – direct marketing s. r. o.

1.9. Predplatiteľské obdobie – voliteľné obdobie pre zaplatenie a doručovanie vybranej periodickej tlače.

1.10. Miesto doručovania – listová schránka, označená presnou adresou pre doručenie predplatenej periodickej tlače so zabezpečeným prístupom, prípadne iné miesto určené predplatiteľom.

2. Vznik a začiatok služby

2.1. Službu predplatného a doručovania sa zaväzuje spoločnosť SOFIAN s.r.o. začať poskytovať predplatiteľovi odo dňa prijatia záväznej objednávky a následnej úhrady za objednané predplatné.

2.2. Pre prijatie záväznej objednávky predplatiteľ musí uviesť:

2.2.1 Fyzická osoba – meno a priezvisko, presná a úplná adresa miesta doručovania, telefonický kontakt, spôsob platby, predplatiteľské obdobie, forma úhrady predplatného

2.2.2 Právnická osoba – presný a úplný názov organizácie, presná a úplná fakturačná adresa, adresa miesta doručovania (ak je iná ako fakturačná), identifikačné daňové údaje organizácie, telefonický prípadne e-mailový kontakt, spôsob platby, predplatiteľské obdobie, forma úhrady predplatného

2.3. Ak miesto doručovania nie je zhodné s adresou bydliska resp. sídla predplatiteľa, oboznámi predplatiteľ o tejto skutočnosti poskytovateľa písomne, telefonicky alebo e-mailom. Predplatiteľovi môže byť na jeho vyžiadanie zaslaná „Darovacia listina“, a to v prípade, že tento uhradil predplatné a doručovanie periodickej tlače pre tretiu osobu ako darček.

2.4. Predplatné vybranej periodickej tlače si môže predplatiteľ objednať:

2.4.1. písomne – zaslať poštou na adresu spoločnosti Sofian s.r.o., Hattalova 12/C, 83104 Bratislava

2.4.2. elektronickou formou – e-mail na adresu zemavek@zemavek.sk alebo zav.podpora@gmail.com

2.4.3. online – na stránke www.zemavek-eshop.sk

2.5. Po prijatí záväznej objednávky sa spoločnosť SOFIAN s.r.o., zaväzuje oboznámiť predplatiteľa o podmienkach predplatného (výška predplatného, variabilný symbol, číslo účtu príjemcu, predplatiteľské obdobie – jeho vznik a koniec, počet doručovaných čísiel periodickej tlače) a zašle mu doklad k úhrade predplatného najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky.

2.6. Právny vzťah medzi spoločnosťou SOFIAN s.r.o. a predplatiteľom vzniká dňom prijatia úhrady za predplatné.

2.7. Služba doručovania periodickej tlače vzniká od potvrdenia prvého čísla predplatenej periodickej tlače nasledujúceho po úhrade predplatného. Spoločnosť SOFIAN s.r.o. si vyhradzuje právo prispôsobiť tento údaj, ak nie je možné zabezpečiť jeho doručenie z časových dôvodov alebo prekážok vzniknutých zo strany vydavateľa.

2.8. V prípade nejasností pri spracovaní objednávky, kontaktuje spoločnosť SOFIAN s.r.o. predplatiteľa na kontaktoch uvedených v objednávke.

3. Platobné podmienky

3.1. Predplatné je možné uhradiť spôsobom:

3.1.1. poštovým peňažným poukazom na účet spoločnosti SOFIAN s.r.o.

3.1.2. bankovým prevodom na účet spoločnosti SOFIAN s.r.o. – informácie a špecifiká platby oznámi spoločnosť SOFIAN s.r.o. predplatiteľovi po prijatí a spracovaní objednávky a to vopred dohodnutou formou.

3.1.3. hotovostným vkladom v banke príjemcu spoločnosti SOFIAN s.r.o. – pri platbe predplatného touto formou, musí predplatiteľ uviesť správny VS platby pre ľahšiu identifikáciu podľa poštového peňažného poukazu alebo informácií získaných od spoločnosti SOFIAN s.r.o.

3.2. V prípade, že predplatné nebolo uhradené pod správnym VS, na správne číslo účtu príjemcu (spoločnosti SOFIAN s.r.o.) a v danej lehote, nemá spoločnosť SOFIAN s.r.o. povinnosť začať doručovať periodickú tlač, až do dátumu napravenia chyby.

3.3. V prípade, že počas predplatiteľského obdobia nastanú zmeny v predplatnom (periodicita, spôsob dodávania, počet predplatených čísiel vydaní, cena, ukončenie vydávania periodickej tlače vydavateľom), si spoločnosť SOFIAN s.r.o. vyhradzuje právo predplatiteľovi zúčtovať vzniknutý rozdiel na predplatnom (preplatok, nedoplatok).

4. Dodacie lehoty

4.1.Spoločnosť SOFIAN s.r.o. sa zaväzuje doručovať periodickú tlač na adresy podľa objednávky vo vopred určenej dodacej lehote (prostredníctvom distribučnej spoločnosti HENRIETTA – direct marketing s.r.o.) – najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vydania.

4.2.V prípade, že spoločnosť SOFIAN s.r.o. nie je schopné zabezpečiť doručenie predplatenej periodickej tlače prostredníctvom spoločnosti HENRIETTA – direct marketing s.r.o. zabezpečí jeho doručenie iným operátorom.

5. Reklamácie

5.1. Pre reklamácie platia ustanovenia Reklamačného poriadku

5.2. Predplatiteľ môže reklamovať:

5.2.1. chybné a poškodené výtlačky periodickej tlače– v deň dodania, bezodkladne

5.2.2. nedoručenie časopisov – okamžite, najneskôr do dňa, kedy je vydané nasledujúce číslo vydania časopisu

5.3. V prípade nedodržania uvedených reklamačných lehôt, bude spoločnosť SOFIAN s.r.o. považovať reklamáciu predplatiteľa za neopodstatnenú.

5.4. Doručovateľ nebude akceptovať reklamáciu od predplatiteľa, ktorý nesplní podmienky stanovené v bode 6.4. týchto všeobecných podmienok.

5.5. Po preverení a zistení, že reklamácia je opodstatnená, spoločnosť SOFIAN s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť nápravu a to dodaním náhradného výtlačku reklamovanej periodickej tlače a jeho následné dodatočné doručenie predplatiteľovi.

6. Práva a povinnosti predplatiteľa

6.1. Predplatiteľ je povinný pri objednávke uviesť úplné požadované údaje podľa bodu 2.2. týchto Všeobecných podmienok a hradiť celkovú čiastku predplatného riadne a včas.

6.2. Zároveň je povinný spoločnosť SOFIAN s.r.o. v dostatočnom predstihu písomne informovať o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta, doručovacej adresy a fakturačných údajov.

6.3. Predplatiteľ je taktiež povinný, zabezpečiť spoločnosti SOFIAN s.r.o. prístup k miestu doručovania (schránka). Ak schránka nie je prístupná, predplatiteľ zabezpečí kľúč od vchodu k budove, ktorý odovzdá poverenej osobe – pracovníkovi spoločnosti HENRIETTA – direct marketing s.r.o.

6.4. Miesto doručovania – schránka, by mala byť prispôsobená rozmerom predplateného periodika, mala by byť uzamykateľná a riadne označená, prípadne zabezpečený prístup na miesto doručovania.

6.5. Ak sa predplatiteľ rozhodne pre ukončenie doručovania predplatenej periodickej tlače, oboznámi o tejto skutočnosti spoločnosť SOFIAN s.r.o. a to písomne, kedy uvedie úplné údaje podľa bodu 2.2. týchto Všeobecných podmienok a dátum ukončenia predplatného.

7. Práva a povinnosti

7.1. spoločnosť SOFIAN s.r.o. má prostredníctvom doručovateľa povinnosť doručovať periodickú tlač na predplatiteľom vopred určené miesto doručovania a to včas a podľa uvedených dodacích lehôt (viď. bod.č. 4 Všeobecných podmienok).

7.2. spoločnosť SOFIAN s.r.o. má povinnosť riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 5. týchto všeobecných podmienok.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. spoločnosť SOFIAN s.r.o. sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi predplatiteľov bude zaobchádzať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

8.2. Tieto Všeobecné podmienky sú platné pre všetkých predplatiteľov periodickej tlače spoločnosti SOFIAN s.r.o.. Na ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.3. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.2.2019.